• Van phu Banner 6
  • Van phu Banner 1
  • Van phu Banner 2
  • Van phu Banner 3
  • Van phu Banner 4

Quy chế thu, chi tài chính của BQT

QUY CHẾ THU, CHI TÀI CHÍNH CỦA BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ THE VĂN PHÚ VICTORIA
NHIỆM KỲ 2016- 2019

Căn cứ:

  • Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;
  • Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở năm 2014;
  • Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;
  • Các quy định pháp luật hiện hành khác,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
1. Quy chế này quy định về thu, chi tài chính của Ban quản trị nhà chung cư The Văn Phú Victoria, lô CT9, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
2. Các thành viên Ban quản trị, tổ chức và cá nhân liên quan chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Mục đích ban hành Quy chế:
Việc ban hành Quy chế này nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành trong việc thu, chi tài chính của Ban quản trị nhà chung cư The Văn Phú Victoria.

Điều 3. Nguyên tắc thu, chi tài chính của Ban quản trị:
1. Các khoản đóng góp của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư phải được Ban quản trị chung cư quản lý, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, hợp pháp; nhằm phục vụ cho nhà chung cư luôn được vận hành bình thường, an toàn, xanh, sạch, đẹp, vì quyền lợi của đa số chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư;
2. Các khoản thu, chi phải có hoá đơn, chứng từ đầy đủ, hợp lệ và hợp pháp theo quy định.

Điều 4. Các khoản thu do Ban quản trị quản lý:
1. Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư:
a. Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhận bàn giao từ Chủ đầu tư:
– Ban quản trị nhận bàn giao toàn bộ kinh phí bảo trì (bao gồm cả lãi tiền gửi) phần sở hữu chung của nhà chung cư The Văn Phú Victoria do Chủ đầu tư đang tạm quản lý.
– Ban quản trị lập một tài khoản tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư The Văn Phú Victoria.
– Việc bàn giao kinh phí bảo trì từ Chủ đầu tư cho Ban quản trị được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Ban quản trị có văn bản đề nghị Chủ đầu tư chuyển giao kinh phí bảo trì.
– Trước khi bàn giao kinh phí bảo trì và trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày Ban quản trị có văn bản đề nghị Chủ đầu tư chuyển giao kinh phí bảo trì, Chủ đầu tư và Ban quản trị thống nhất lập hồ sơ quyết toán số liệu kinh phí bảo trì; căn cứ vào số liệu quyết toán do hai bên thống nhất, chủ đầu tư có trách nhiệm chuyển kinh phí bảo trì sang cho Ban quản trị quản lý thông qua hình thức chuyển khoản.
– Trường hợp hết thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Ban quản trị có văn bản đề nghị Chủ đầu tư chuyển giao kinh phí bảo trì mà Chủ đầu tư và Ban quản trị chưa thống nhất được số liệu kinh phí bảo trì trong hồ sơ quyết toán, thì Chủ đầu tư vẫn phải có trách nhiệm chuyển ngay kinh phí bảo trì tạm tính theo số liệu do chính Chủ đầu tư đưa ra sang cho Ban quản trị quản lý thông qua hình thức chuyển khoản. Sau khi đã bàn giao kinh phí bảo trì tạm tính, Chủ đầu tư và Ban quản trị tiếp tục hợp tác làm rõ những bất đồng số liệu trong hồ sơ quyết toán kinh phí bảo trì. Trong trường hợp này, một hoặc cả hai bên có thể mời đơn vị tư vấn độc lập để giúp làm rõ những bất đồng số liệu trong hồ sơ quyết toán kinh phí bảo trì.
b. Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung thu bổ sung từ các chủ sở hữu nhà chung cư:
– Ban quản trị chỉ được thực hiện thu bổ sung kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư từ các chủ sở hữu nhà chung cư trong trường hợp Quỹ bảo trì Chủ đầu tư bàn giao qua cho Ban quản trị được sử dụng chỉ còn 100 (một trăm) triệu đồng. Ban quản trị có trách nhiệm làm thủ tục quyết toán kinh phí này và báo cáo trước Hội nghị nhà chung cư;
– Ban quản trị xem xét uỷ quyền cho Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư chịu trách nhiệm trực tiếp thu bổ sung kinh phí bảo trì nhà chung cư từ các chủ sở hữu nhà chung cư. Định kỳ 1-2 lần/ tuần, Đơn vị quản lý vận hành phải nộp số tiền kinh phí bảo trì thu được vào tài khoản kinh phí bảo trì của Ban quản trị và báo cáo cho Ban quản trị vào ngày 05 của tháng tiếp theo. Đơn vị quản lý vận hành chung cư được phép để lại tại quỹ tiền mặt không quá 15 (mười lăm) triệu đồng để chi cho các công việc bảo trì đột xuất.
2. Kinh phí quản lý vận hành:
– Ban quản trị uỷ quyền cho Đơn vị quản lý vận hành chung cư chịu trách nhiệm trực tiếp thu kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư. Định kỳ 1-2 lần/ tuần, Đơn vị quản lý vận hành phải nộp số tiền kinh phí quản lý vận hành thu được vào tài khoản kinh phí quản lý vận hành của Ban quản trị và báo cáo cho Ban quản trị vào ngày 05 của tháng tiếp theo. Đơn vị quản lý vận hành được phép để lại tại quỹ tiền mặt không quá 10 (mười) triệu đồng để chi cho các khoản chi hành chính, quản lý văn phòng, nhiên liệu, vật tư phụ …phục vụ cho việc quản lý vận hành nhà chung cư hoạt động trong chế độ bình thường;
– Kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư do các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đóng góp theo định kỳ hàng tháng, trên cơ sở hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư giữa Ban quản trị với đơn vị quản lý vận hành để thực hiện các công tác quản lý vận hành bình thường của chung cư.
– Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được xác định bằng đồng Việt Nam và tính trên mỗi m2 diện tích căn hộ theo diện tích thông thủy (theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc theo Hợp đồng mua, bán căn hộ) hoặc phần diện tích khác không phải căn hộ trong nhà chung cư theo hợp đồng với đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư. Sau khi tổ chức được Hội nghị nhà chung cư lần đầu, giá dịch vụ do Hội nghị nhà chung cư quyết định.
– Định kỳ đầu mỗi tháng, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư sẽ niêm yết thông báo về việc đóng phí quản lý của tháng mới tại khu vực quy định. Trong vòng 10 (mười) ngày đầu tiên của mỗi tháng, chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư có trách nhiệm liên hệ với đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư để nộp phí quản lý vận hành của tháng đó. Kể từ ngày thứ 11 của tháng mới, nếu hộ nào không đóng kinh phí quản lý, thì đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư sẽ báo cáo lại Ban quản trị và thông báo các nhà cung cấp điện, nước để tạm ngừng cung cấp điện, nước đối với căn hộ đó, cho đến khi người sở hữu hoặc người sử dụng căn hộ chung cư đó thực hiện đầy đủ việc thanh toán.
– Kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư sẽ được Hội nghị nhà chung cư xem xét điều chỉnh hằng năm hoặc tùy vào tình hình cụ thể.
3. Lãi tiền gửi từ các khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung và khoản kinh phí quản lý vận hành được bổ sung vào kinh phí bảo trì hoặc kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư tuỳ theo nguồn gốc của loại tiền gửi.
4. Các khoản thu khác phát sinh từ công tác quản lý, vận hành và từ khai thác phần sở hữu chung của nhà chung cư.

Điều 5. Các khoản chi của Ban quản trị:
1. Chi bảo trì phần sở hữu chung nhà của chung cư:
Ban quản trị chỉ được sử dụng nguồn kinh phí bảo trì để thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư. Kinh phí bảo trì được dùng để thanh toán các chi phí bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa đột xuất, lắp đặt, xây mới các công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc các công việc bảo dưỡng, sửa chữa khác, nhằm phục vụ cho các lợi ích chung của cư dân trong nhà chung cư. Các hạng mức được sử dụng kinh phí bảo trì để thực hiện:
– Bảo trì các kết cấu, hạng mục và các phần diện tích thuộc sở hữu chung bao gồm: Phần diện tích còn lại của nhà chung cư ngoài phần diện tích thuộc sở hữu riêng; Không gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị kỹ thuật dùng chung trong nhà chung cư bao gồm khung, cột, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, sàn, mái, sân thượng, hành lang, cầu thang bộ, thang máy, đường thoát hiểm, lồng xả rác, hộp kỹ thuật, hệ thống cấp điện, cấp nước, hệ thống thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình, thoát nước, bể phốt, thu lôi, cứu hỏa và các phần khác không thuộc phần sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư;
– Bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài kết nối với nhà chung cư và các công trình công cộng trong khu vực nhà chung cư nhưng không thuộc diện đầu tư xây dựng để kinh doanh theo nội dung dự án đã được duyệt bao gồm: sân chung, vườn hoa, công viên. . .
– Xử lý nước thải ứ nghẹt, hút bể phốt định kỳ; cấy vi sinh cho hệ thống nước thải của nhà chung cư;
– Các hạng mục khác trong nhà chung cư thuộc quyền sở hữu chung …
2. Chi quản lý vận hành chung cư:
Ban quản trị sử dụng nguồn kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư để thực hiện việc quản lý, vận hành nhà chung cư nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động của nhà chung cư diễn ra bình thường. Các hạng mục chi quản lý, vận hành bao gồm:
– Chi dịch vụ quản lý vận hành: Định kỳ hàng tháng Ban quản trị tổ chức đánh giá công tác quản lý vận hành nhà chung cư của đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư và thực hiện thanh toán phí quản lý vận hành theo nội dung trong hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được ký kết giữa Ban quản trị và đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư.
– Chi phí điện, nước phục vụ cho khu vực công cộng và phần sở hữu chung tại nhà chung cư: Ban quản trị trực tiếp ký hợp đồng với nhà cung cấp điện, nước nhằm phục vụ cho khu vực công cộng và phần sở hữu chung tại nhà chung cư. Định kỳ hàng tháng, căn cứ theo hoá đơn tiền điện, nước, Ban quản trị sẽ thanh toán các khoản chi phí này cho nhà cung cấp.
– Chi thù lao, phụ cấp trách nhiệm cho Ban quản trị: Thù lao, phụ cấp trách nhiệm của các thành viên Ban quản trị được chi trả vào ngày 5 đến ngày 10 hàng tháng.
– Chi kinh phí hoạt động cho Ban quản trị: bao gồm các chi phí hợp lý để Ban quản trị hoạt động và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.
3. Chi sửa chữa đơn giản các thiết bị nhà chung cư: đèn chiếu sáng hành lang, sân vườn, nhà xe; công tắc, tắc-kê, phụ liệu, . . . nhưng không được vượt quá 1.500.000 đồng/hạng mục/tháng. Trong trường hợp các khoản chi này vượt quá mức cho phép thì sẽ sử dụng từ nguồn kinh phí bảo trì và phải có sự đồng ý của Ban quản trị.
4. Các khoản chi khác: phí an ninh quốc phòng và các khoản đóng góp do địa phương quy định, các phí dịch vụ gia tăng khác trong chung cư (nếu có).

Điều 6. Duyệt chi của Ban quản trị:
1. Duyệt chi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư:
– Căn cứ kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư đã được Hội nghị nhà chung cư The Văn Phú Victoria thông qua, Trưởng ban và Phó ban tương ứng theo Khoản 2 Điều 7 Quy chế này cùng ký văn bản đề nghị rút kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư để bảo trì hạng mục theo kế hoạch và ký các giấy tờ thanh quyết toán kinh phí với đơn vị thực hiện bảo trì hạng mục đó.
– Trường hợp có hư hỏng đột xuất hoặc tổn hại do thiên tai, hỏa hoạn, v.v, làm phát sinh việc sử dụng kinh phí bảo trì cho các hạng mục nằm ngoài kế hoạch kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư đã được Hội nghị nhà chung cư The Văn Phú Victoria thông qua, Ban quản trị được quyết định duyệt chi khi 100% số thành viên Ban quản trị dự họp biểu quyết đồng ý và phải được lập thành biên bản có chữ ký của Trưởng ban và 01 (một) Phó ban. Trưởng ban và Phó ban tương ứng theo Khoản 2 Điều 7 Quy chế này cùng ký văn bản đề nghị rút kinh phí bảo trì hạng mục đột xuất đã được Ban quản trị duyệt chi và ký các giấy tờ thanh quyết toán kinh phí với đơn vị thực hiện bảo trì hạng mục đó. Ban quản trị phải báo cáo Hội nghị nhà chung cư tại cuộc họp gần nhất về hạng mục bảo trì đột xuất này.
2. Duyệt chi kinh phí quản lý, vận hành nhà chung cư:
– Trưởng ban ký duyệt chi các kinh phí hoạt động của Ban quản trị.
– Trưởng ban và Phó ban thường trực duyệt chi các hạng mục khác ngoài kinh phí hoạt động của Ban quản trị và ký các giấy tờ thanh quyết toán kinh phí với đơn vị quản lý vận hành.

Điều 7. Tài khoản do Ban quản trị quản lý:
1. Ban quản trị lập 02 (hai) tài khoản thanh toán riêng biệt tại các tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để quản lý, sử dụng riêng 02 (hai) khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư và kinh phí quản lý, vận hành nhà chung cư.
2. Tài khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư The Văn Phú Victoria:
– Trong trường hợp không phân chia riêng biệt được phần sở hữu chung của khu căn hộ và phần sở hữu chung của khu văn phòng, dịch vụ, thương mại, thì chủ tài khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư The Văn Phú Victoria là đồng chủ tài khoản, gồm 01 thành viên Ban quản trị là Trưởng ban (đại diện chủ sở hữu khu căn hộ) và 01 thành viên Ban quản trị là Phó ban (đại diện chủ sở hữu khu văn phòng, dịch vụ, thương mại).
– Trong trường hợp phân chia riêng biệt được phần sở hữu chung của khu căn hộ và phần sở hữu chung của khu văn phòng, dịch vụ, thương mại, thì chủ tài khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư The Văn Phú Victoria là đồng chủ tài khoản, gồm 01 thành viên Ban quản trị là Trưởng ban và 01 thành viên Ban quản trị là Phó ban thường trực.
– Ban quản trị quyết định kỳ hạn, thời điểm rút lãi tiền gửi và việc sử dụng lãi tiền gửi đúng mục đích từ tài khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư The Văn Phú Victoria.
– Ban quản trị quyết định việc lựa chọn tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để mở tài khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư The Văn Phú Victoria, trên cơ sở đảm bảo các tiêu chí về lãi suất, mức độ an toàn tiền gửi và thuận tiện giao dịch.
3. Tài khoản kinh phí quản lý, vận hành nhà chung cư The Văn Phú Victoria:
– Chủ tài khoản kinh phí quản lý, vận hành nhà chung cư The Văn Phú Victoria là đồng chủ tài khoản, gồm 01 thành viên Ban quản trị là Trưởng ban và 01 thành viên Ban quản trị là Phó ban thường trực.
– Ban quản trị quyết định kỳ hạn tiền gửi, lãi suất, thời điểm rút lãi, việc sử dụng lãi tiền gửi đúng mục đích và tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để mở tài khoản kinh phí quản lý, vận hành nhà chung cư The Văn Phú Victoria.

Điều 8. Thù lao và phụ cấp trách nhiệm cho thành viên Ban quản trị:
1. Thù lao của thành viên Ban quản trị:
– Thù lao của thành viên Ban quản trị được xác định trên cơ sở quy mô cư dân, tổng diện tích các căn hộ và diện tích khu vực sở hữu chung của nhà chung cư The Văn Phú Victoria, số lượng thành viên Ban quản trị đương nhiệm, mức thu kinh phí quản lý, vận hành nhà chung cư hàng tháng, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và có tính đến yếu tố khu vực địa lý của nhà chung cư The Văn Phú Victoria.
– Các thành viên Ban quản trị được hưởng mức thù lao hàng tháng như nhau.
– Ban quản trị xây dựng phương án chi trả thù lao cho thành viên Ban quản trị để Hội nghị nhà chung cư thông qua. Trong giai đoạn từ khi thành lập Ban quản trị tới khi Hội nghị nhà chung cư gần nhất thông qua phương án thù lao cho thành viên Ban quản trị, các thành viên Ban quản trị được tạm ứng thù lao tương đương với mức thù lao do Ban quản trị quyết định và đề xuất trong phương án trình Hội nghị nhà chung cư thông qua. Sau khi Hội nghị nhà chung cư thông qua phương án thù lao, các thành viên Ban quản trị quyết toán khoản tạm ứng thù lao được nhận với mức thù lao đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua.
2. Phụ cấp trách nhiệm của thành viên Ban quản trị:
– Thành viên Ban quản trị được hưởng phụ cấp trách nhiệm thường xuyên và phụ cấp trách nhiệm theo chuyên đề. Phụ cấp trách nhiệm thường xuyên dành cho các vị trí Trưởng ban và các Phó ban điều hành công việc hàng ngày của Ban quản trị. Phụ cấp trách nhiệm theo chuyên đề dành cho các thành viên Ban quản trị được phân công giải quyết nhiệm vụ cụ thể có phát sinh chi phí ăn uống, đi lại, lưu trú và các chi phí khác theo tính chất nhiệm vụ đó.
– Ban quản trị xây dựng phương án phụ cấp trách nhiệm cho thành viên Ban quản trị để Hội nghị nhà chung cư thông qua. Trong giai đoạn từ khi thành lập Ban quản trị tới khi Hội nghị nhà chung cư gần nhất thông qua phương án phụ cấp trách nhiệm cho thành viên Ban quản trị, các thành viên Ban quản trị được tạm ứng phụ cấp trách nhiệm tương đương với mức phụ cấp trách nhiệm do Ban quản trị quyết định và đề xuất trong phương án trình Hội nghị nhà chung cư thông qua. Sau khi Hội nghị nhà chung cư thông qua phương án phụ cấp trách nhiệm, các thành viên Ban quản trị quyết toán khoản tạm ứng phụ cấp trách nhiệm được nhận với mức phụ cấp trách nhiệm đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua.

Điều 9. Phụ trách vấn đề kế toán – tài chính của Ban Quản trị:
1. Ban quản trị giao cho Đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư chịu trách nhiệm ghi chép, quản lý sổ sách, hoá đơn chứng từ thu, chi tài chính của Ban Quản trị.
2. Đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư thực hiện việc ghi chép, quản lý sổ sách, hoá đơn chứng từ thu, chi tài chính của Ban Quản trị dưới sự giám sát và chỉ đạo của thành viên Ban quản trị phụ trách lĩnh vực kế toán – tài chính.
3. Định kỳ hàng tháng hoặc trong bất kỳ thời điểm nào có yêu cầu của Trưởng ban hoặc thành viên Ban quản trị phụ trách lĩnh vực kế toán – tài chính, Đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư báo cáo tình hình thu – chi kinh phí bảo trì và kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư.
4. Ban quản trị giao cho Đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư chịu trách nhiệm hoàn thành tất cả các báo cáo hàng tháng, năm và nộp cho cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật (nếu có).
5. Ban quản trị giao cho Đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư chịu trách nhiệm làm việc trực tiếp với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan đến kế toán – tài chính của nhà chung cư (nếu có).
6. Ban quản trị giao cho Đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính, báo cáo tình hình thu – chi kinh phí bảo trì và kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư và báo cáo trước cư dân tại Hội nghị nhà chung cư.

Điều 10. Quy trình và thủ tục rút tiền, chuyển khoản của Ban quản trị:
1. Kinh phí quản lý, vận hành chỉ được chấp thuận việc rút hoặc chuyển tiền qua tài khoản khi có đủ các giấy tờ bao gồm:
– Giấy rút tiền mặt hoặc uỷ nhiệm chi (chuyển khoản);
– Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành công việc quản lý, vận hành theo thỏa thuận hợp đồng; hồ sơ thanh, quyết toán dịch vụ quản lý, vận hành có xác nhận của đại diện Ban quản trị và hoá đơn, chứng từ theo quy định;
– Các giấy tờ khác theo quy định tại hợp đồng ký với các nhà cung cấp dịch vụ.
2. Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư chỉ được chấp thuận việc rút hoặc chuyển tiền qua tài khoản của đơn vị thực hiện bảo trì nhà chung cư khi có đủ các giấy tờ bao gồm:
– Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung
– Giấy rút tiền mặt hoặc uỷ nhiệm chi (chuyển khoản);
– Biên bản cuộc họp Ban quản trị về nội dung sử dụng kinh phí bảo trì;
– Kế hoạch bảo trì đã được hội nghị nhà chung cư thông qua, trừ trường hợp bảo trì đột xuất;
– Hợp đồng bảo trì với cá nhân, đơn vị có năng lực bảo trì theo quy định của pháp luật (đối với các khoản bảo trì có giá trị trên 5 triệu đồng);
– Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành công việc bảo trì; hồ sơ thanh, quyết toán kinh phí bảo trì có xác nhận của đại diện Ban quản trị và hoá đơn, chứng từ theo quy định (trong trường hợp công việc bảo trì đã hoàn thành và kết thúc hợp đồng bảo trì).
3. Mức tiền mặt tối đa mà Ban quản trị có thể rút để sử dụng cho việc bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư là 20 (hai mươi) triệu đồng. Tất cả các khoản chi bảo trì phát sinh từ 20 (hai mươi) triệu đồng trở lên sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
4. Ban Quản trị có thể xem xét uỷ quyền bằng văn bản cho Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư thay mặt ban Quản trị thanh toán các khoản chi khi có phát sinh công việc bảo trì đột xuất, giá trị không được vượt quá 05 (năm) triệu đồng và hạn mức tối đa 10 (mười) triệu đồng mỗi tháng.
5. Trong trường hợp phát sinh công việc bảo trì đột xuất mà Quỹ tiền mặt của kinh phí bảo trì không còn, thì Ban quản trị có thể tạm thời sử dụng kinh phí quản lý vận hành chung cư và cuối mỗi tháng Ban quản trị sẽ quyết toán hoàn lại khoản tiền này vào tài khoản kinh phí quản lý vận hành chung cư. Tổng phát sinh trong tháng không được vượt quá 5 triệu đồng.

Điều 11. Quỹ tiền mặt của kinh phí bảo trì:
1. Thiết lập quỹ tiền mặt: Ban Quản trị ủy quyền cho Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư chịu trách nhiệm đối với việc giữ Quỹ tiền mặt. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư sẽ chỉ định nhân viên được phân công giữ Quỹ tiền mặt kèm theo giấy chứng minh nhân dân và chữ ký mẫu của nhân viên này, đồng thời phải gửi văn bản thông báo cho Ban quản trị có chữ ký của đại diện pháp lý và đóng dấu của Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư.
2. Trách nhiệm của Ban quản trị, Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư đối với Quỹ tiền mặt:
– Ban quản trị có trách nhiệm kiểm tra Quỹ tiền mặt đột xuất và định kỳ hàng tháng.
– Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư chịu trách nhiệm chung đối với việc giữ gìn Quỹ tiền mặt đã được ủy quyền quản lý.
– Thủ quỹ chịu trách nhiệm bảo đảm rằng tổng tiền tồn quỹ và tiền quỹ được thể hiện bằng các chứng từ thanh toán luôn luôn bằng tổng Quỹ Tiền mặt. Cá nhân thủ quỹ trực tiếp chịu trách nhiệm về khoản tiền được giao cho mình giữ và Quỹ này phải được tách riêng khỏi các quỹ khác.

Điều 12. Xử lý vi phạm:
Thành viên thuộc Ban Quản trị, Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư nếu có hành vi vi phạm các quy định của Quy chế tài chính này; có các hành vi chi tiêu sai mục đích, chiếm dụng kinh phí do Ban Quản trị quản lý hoặc có sai phạm trong ghi chép, quản lý sổ sách hoá đơn, chứng từ thu, chi tài chính thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của Pháp luật và phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. Người sai phạm phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử lý vi phạm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Điều 13. Điều khoản thi hành:
1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Hội nghị nhà chung cư The Văn Phú Victoria lần đầu thông qua vào ngày 27/11/2016.
2. Các thành viên Bạn quản trị và các cá nhân có liên quan phải thực hiện nghiêm túc Quy chế này.
3. Trong quá trình hoạt động, các thành viên Ban quản trị, các chủ sở hữu và người sử dụng chung cư có quyền phản ánh những vấn đề phát sinh để Ban quản trị xem xét, tổng hợp đề xuất Hội nghị nhà chung cư sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tế.

HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ THE VĂN PHÚ VICTORIA LẦN ĐẦU